Odbiór kolejnej inwestycji drogowej

 

Coraz większym komfortem mogą cieszyć się użytkownicy szlaków komunikacyjnych w gminie Przedecz. Kolejną inwestycją, która zyskała odbiór techniczny jest przebudowana droga od obwodnicy w kierunku miejscowości Arkuszewo.

Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, poboczy, budowę ronda z kostki granitowej, a także przebudowę skrzyżowania z obwodnicą. Cały odcinek wybudowanej drogi został oznaczony właściwymi znakami pionowymi i poziomymi. Długość przebudowanej drogi wynosi 601,48 m. Rondo wybudowane na włączeniu traktu w ulicę Żałobną poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym, co ma szczególne znaczenie ze względu na sąsiedztwo parafialnego cmentarza, gdzie szczególnie duże natężenie ruchu panuje w okolicach Dnia Wszystkich Świętych. Droga ma również duże znaczenie w komunikacji na obszarze miasta i gminy Przedecz z uwagi na lokalizację w jej pobliżu terenów o charakterze inwestycyjnym z terenami pod aktywizację gospodarczą.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 269.674 zł. W odbiorze udział wzięli burmistrz Przedcza Witold Siwiński, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kole Grzegorz Kujawa, inspektor nadzoru budowlanego Włodzimierz Koźlarek, inspektorzy ds. inwestycji w Gminie Przedecz Krzysztof Szewczyk i Wojciech Dalak, radny Mirosław Kowalczyk oraz przedstawiciele wykonawcy robót.

Zakończono przebudowę ul. Chłodnej i ul. Rybackiej w Przedczu, a inwestycje zyskały już odbiór techniczny. Wykonawcą prac było wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych S.A. z Koła.

W ramach zadania odnowiono nawierzchnię jezdni poprzez wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych, rozebrano dotychczas istniejące chodniki z płyt betonowych i ułożono nowe z kostki brukowej wraz ze zjazdami z posesji. Ponadto uporządkowano odwodnienie powierzchniowe przy jednym z budynków wielorodzinnych oraz dokonano wycinki 3 drzew.

Koszt całkowity modernizacji ul. Rybackiej liczącej 154 mb. oraz ul. Chłodnej o długości 111,20 mb. wyniósł 253.818,79 zł. W odbiorze robót budowlanych udział wzięli burmistrz Przedcza Witold Siwiński, inspektor nadzoru Włodzimierz Koźlarek, inspektorzy ds. inwestycyjnych UMiG Przedecz Krzysztof Szewczyk, Wojciech Dalak, Magdalena Bawej oraz wykonawca robót Paweł Andrzejczak. Całość prac wykonano z budżetu Gminy Przedecz.

ul. Chłodna i ul. Rybacka po przebudowie....

chłodna rybacka

 

rybacka chłodna

 

 

DSCN4550DSCN4553u

 

DSCN4555

ulica Chłodna przed przebudową....

 

stara chłodna

 

 

 

 Plakat Zdalna Szkoła 55jpg

Modernizacja budynku komunalnego w Holenderkach.

Wykonano prace modernizacyjne na budynku komunalnym. Wykonany zakres robót objął położenie papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskie przy kominach, balkonach, obróbki ogniomuru, montaż rynien i rur spustowych oraz remont 3 kominów, które wykonała firma Zakład Usługowy Andrzej Antczak z Przedcza. Pozostałe prace obejmujące remont i malowanie elewacji, montaż okien PCV i drzwi wejściowych do budynku, remont posadzek i tynków wewnętrznych, wykonanie nowych wejściowych schodów z kostki brukowej, wylewkę betonową na balkonie wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Przedczu. Materiały zakupiła Gmina Przedecz.  Wykonano również prace dotyczące instalacji wodociągowej  i malowanie wnętrza Sali zebrań.

Modernizacja budynku komunalnego w Holenderkach zdj.nr 2

Modernizacja budynku komunalnego w Holenderkach zdj.nr1

Modernizacja budynku komunalnego w Holenderkach zdj.nr3

Ogrodzenie terenu przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Łączewna

W marcu 2020 r. wykonano ogrodzenie z siatki powlekanej na słupkach metalowych wraz  z dostawą i montażem bramy wjazdowej z furtką. Ogrodzenie wykonano na długości 70 mb. Wartość prac wyniosła 6.700,00 zł brutto.

 

 Wymiana ogrodzenia Świetlicy Wiejskiej w m.Łączewna

 

Przebudowa drogi w Dziewczopólku

W dniu 03.02.2020 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na wykonanie przedmiotowego zadania. Do przetargu przystąpiło 5 oferentów. Wybrana została Oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych S.A. z Koła przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, gwarancji i rękojmi z ceną 196.258,46 zł brutto i terminem realizacji do 30.06.2020 r. Długość drogi 773,42 m, szerokość 3,5 m. Zadanie obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 8 cm, położenie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm. Wykonano również pobocze z kruszywa łamanego. Roboty zakończono. Komisja odebrała wykonane prace w dn. 05.05.2020 r bez uwag.

 Przebudowa drogi w Dziewczopólku zdj.nr1

Przebudowa drogi w Katarzynie i Zalesiu.

W dniu 19.03.2020 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe  na wykonanie zadania. Do przetargu przystąpiło 3 oferentów. Wybrana została Oferta Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych S.A. z Koła przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny, gwarancji i rękojmi z ceną 194.832,83 zł brutto i terminem realizacji do 31.07.2020 r. Długość drogi 703,55 m, szerokość od 4m do 3 m. Zadanie obejmuje wykonanie mijanki, podbudowy z kruszywa łamanego o gr. 8 cm, położenie nawierzchni asfaltowej o grubości 5 cm. Wykonano również pobocze z kruszywa łamanego. Roboty zakończono. Komisja odebrała wykonane prace w dn. 22.05.2020 r bez uwag. Na skrzyżowaniu będącym własnością Gminy Przedecz dodatkowo wykonano remont tego skrzyżowania i zatoki przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zalesie. Położono nakładkę asfaltową na długości 192 m2. Koszt wykonanego remontu- 11.335,68 zł brutto. Na odcinku drogi powiatowej w Zalesiu o długości 243 mb wykonano również nakładkę asfaltową na koszt Powiatu Kolskiego, który wyniósł ok. 50.000 zł.

 

Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

a) Zdalna Szkoła

Gmina Przedecz w kwietniu br. złożyła wniosek pt. „Zakup komputerów do prowadzenia nauki w systemie kształcenia zdalnego dla uczniów na terenie Gminy Przedecz” i otrzymała dofinansowanie w wysokości 60.000,00 zł na zakup laptopów i komputerów do prowadzenia nauki zdalnej dla nauczycieli  i uczniów na terenie Gminy Przedecz. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i dotyczy realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. W ramach projektu zakupiono 12 laptopów oraz 11 komputerów tzw. „All in One” czyli stacjonarnych o przenośnym charakterze. Wszystkie komputery wraz z akcesoriami zostały dostarczone  do Urzędu Miasta i Gminy w Przedczu 15 maja i tego samego dnia protokolarnie przekazane do Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu celem wykorzystania do prowadzenia zdalnego nauczania.

b) Zdalna Szkoła +

Gmina Przedecz w maju br. złożyła kolejny wniosek pt. „Zakup komputerów do prowadzenia nauki w systemie kształcenia zdalnego dla uczniów na terenie Gminy Przedecz- Zdalna Szkoła +” i otrzymała po raz drugi dofinansowanie – tym razem w wysokości 55.000,00 zł - na zakup komputerów do prowadzenia nauki zdalnej dla nauczycieli i uczniów na terenie Gminy Przedecz. Projekt jest również dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zakupiono 19 komputerów typu „All in One” czyli stacjonarnych o przenośnym charakterze, które po zakupie zostały również przekazane do Szkoły Podstawowej im. Władysława Umińskiego w Przedczu celem wykorzystania do prowadzenia zdalnego nauczania.

Ogółem Gmina Przedecz z ww. Programów pozyskała kwotę 115.000,00 zł.


Świetlica Wiejska w Rybnie - Wykonanie ogrodzenie terenu przy Świetlicy, ocieplenie stropu i wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy

W ramach prac wykonano ogrodzenie części Świetlicy Wiejskiej w Rybnie. Zakres prac objął dostawę i montaż siatki powlekanej na słupkach metalowych na długości 54 mb. Wartość prac wyniosła 4.320,00 zł brutto. Zakres robót objął również wykonanie konstrukcji drewnianej na dachu, docieplenie wełną mineralną, montaż blachy trapezowej, obróbki blacharskie i montaż rynien i wykonanie podbitki. Powierzchnia dachu ok. 220 m2. Koszt materiałów
i robocizny wyniósł 39.932,61 zł brutto. Roboty rozpoczęto w dn. 22 kwietnia  a zakończono 15 maja. Komisja odebrała wykonane roboty bez uwag.

 Wymiana pokrycia dachowego Rybno zdj.nr 2

Wymiana pokrycia dachowego Rybno

Wymiana pokrycia dachowego Swietlicy Wiejskiej w m.Rybno

Plakat na stronę jpg