Wykaz najważniejszych inwestycji zrealizowanych w Gminie Przedecz w latach 2011–2016

2011 r.inwestycje 1
– Budowa wodociągów we wsiach Józefowo, Łączewna, Nowa Wieś Wielka wraz z wybudowaniem pierścieni zamykających: Katarzyna – Żarowo, Katarzyna – ul. Leśna, ul. gen. Bema – Kilińskiego i wymianą wodociągu w Przedczu na ulicy Zamkowej.
– Budowa odprowadzenia ścieków oczyszczonych do kanału melioracyjnego w Dziwiu z oczyszczalni ścieków typu Lemna w Przedczu.
– Zmiana pokrycia dachu na ratuszu w Przedczu wraz z przebudowaniem wieżyczki, remontem jatek miejskich i pomalowaniem budynku ratusza.
– Zmiana pokrycia dachowego na zamku w Przedczu wraz z uzupełnieniem, remont tynków i pomalowanie zamku i baszty zamkowej.
– Budowa odwodnienia Zespołu Szkół w Przedczu wraz z częściowym odwodnieniem ul. Szkolnej.
– Budowa drogi gminnej o długości około 0,6 km we wsi Katarzyna.
– Budowa drogi gminnej we wsi Jasieniec z kruszywa kamiennego o długości 2,58 km.
– Przebudowa drogi powiatowej Kłodawa – Rybno plus obwodnica Przedcza. Gmina partycypowała w kosztach budowy tej drogi w wysokości około 2 mln zł.inwestycje 2

2012 r.
– Budowa chodnika na ul. Kopernika wraz nasadzeniami platanów i ligustrów.
– Budowa drogi gminnej z tłucznia kamiennego w miejscowości nowa Wieś Wielka o długości 2,15 km.
– Budowa ścieżki rowerowej Rybno – Przedecz o długości 1,50 km.
– Remonty i modernizacje świetlic wiejskich w Przedczu, Nowej Wsi Wielkiej i Rybnie.

2013 r.
– Budowa dróg gminnych z tłucznia kamiennego we wsiach: Arkuszewo, Broniszewo i Holenderki o łącznej długości 2 km. Modernizacja drogi gminnej Nowa Wieś Wielka – Jasieniec o długości 3,18 km. Przebudowa drogi
powiatowej w miejscowości Żarowo o długości 1,4 km.inwestycje 3
– Budowa stylowego oświetlenia ulicznego na osiedlu domów jednorodzinnych w Przedczu.
– Budowa Centralnej Przystani Rekreacyjnej – Amfiteatru wraz ze szlakiem rowerowym.
– Budowa Platanowej Alei Spacerowej w Przedczu wraz ze średnim szlakiem rowerowym.
– Rozbudowa i przebudowa świetlicy w Zalesiu wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy.
– Remonty i modernizacje świetlic wiejskich w Dziwiu, Żarowie i Łączewnej.
– Odmulenie części jeziora w Katarzynie wraz z wykonaniem plaży.

2014 r.
– Przebudowa dróg gminnych o nawierzchni z tłucznia kamiennego w miejscowościach: Arkuszewo, Karolewo i Nowa Wieś Wielka o łącznej długości 2,26 km.
– Budowa kanalizacji sanitarnej w Przedczu na ulicach: 20-go Stycznia, Leśnej, Szemplińskiego, Kolonia Pod Kobylatą i częściowo we wsi Katarzyna wraz z dwoma przepompowniami.inwestycje 4
– Położenie nowej nakładki z masy mineralno-asfaltowej w Przedczu na ulicach: Waryńskiego, Kopernika, Placu Św. Wawrzyńca i Sienkiewicza oraz na drodze powiatowej w Żarowie.
– Modernizacja świetlicy w Dziwiu. Modernizacja remizy OSP w Przedczu.
– Wybudowanie nowego ujęcia wody - wywiercenie nowej studni głębinowej w Dziwiu.
– Modernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Przedczu.

2015 r.
– Przebudowa dróg gminnych w Jasieńcu na długości 2,15 km oraz Dziwie – Łączewna - Józefowo. Modernizacja
drogi gminnej w Łączewnej.
– Modernizacja ul. gen. Bema, przebudowa ul. Zamkowej w Przedczu wraz z budową nowego parkingu i chodników.
– Adaptacja pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Przedecz na archiwum zakładowe.

Najważniejsze zadania na rok 2016 i lata następne
– Budowa sali gimnastycznej i ocieplenie istniejącej sali przy Zespole Szkół w Przedczu.
– Przebudowa drogi gminnej w Nowej Wsi Wielkiej.
– Przebudowa dróg w miejscowościach: Dziwie – Łączewnainwestycje 5
– Józefowo, Nowa Wieś Wielka – Jasieniec, Holenderki
– Józefowo, Dziewczopólko i Zalesie.
– Budowa/modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Żarowie.
– Ostatni etap budowy kanalizacji sanitarnej w Przedczu.
– Odnowa centrum miejscowości w Przedczu ( Plac Wolności i ul. Kilińskiego).

Ponadto planowane są inwestycje związane z rozwojem turystyki, rekreacji i sportu, m.in.: punkt widokowy w Katarzynie, plenerowe siłownie zewnętrzne, place zabaw, modernizacja stadionu piłkarskiego w Przedczu, budowa małej architektury.